Βλέπεις το αρχείο για 2013 Νοεμβρίου.

Avatar του edulll5

από edulll5

Θεσμός Αριστείας 2013

26/11/2013 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου

AFISA_50x70

Ο «Θεσμός Αριστείας και η ανάδειξη Καλών Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και υλοποιήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Στόχος του θεσμού της Αριστείας είναι η ανάδειξη και η επιβράβευση των καινοτόμων παρεμβάσεων των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η δημιουργία δικτύου καλών πρακτικών, προκειμένου να αξιοποιηθούν από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η υποβολή των προτάσεων των εκπαιδευτικών καθώς και η αξιολόγησή τους, πραγματοποιήθηκε μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης του θεσμού: http://excellence.sch.gr/. Στο αποθετήριο καλών πρακτικών της πληροφοριακής πύλης του προγράμματος υπάρχουν σήμερα διαθέσιμες όλες οι προτάσεις που έχουν βραβευθεί ανά έτος εφαρμογής του θεσμού, για κάθε ενδιαφερόμενο. Με τον τρόπο αυτό, κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει στο σύστημα  και να αξιοποιήσει τις προτάσεις αυτές στη διδασκαλία του.

Σημειώνεται ότι στα τρία χρόνια εφαρμογής του θεσμού της Αριστείας (2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013), υποβλήθηκαν περίπου 2.048 προτάσεις προς αξιολόγηση από 3.800 εκπαιδευτικούς. Από τις προτάσεις αυτές βραβεύτηκαν οι 309 που αφορούσαν όλες τις ειδικότητες. Η αξιολόγηση της κάθε πρότασης γινόταν από δύο έμπειρους και ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, κατά το πρότυπο των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Θα ακολουθήσει ειδική έκδοση (έντυπη και ηλεκτρονική), η οποία θα φιλοξενεί τα 309 έργα που διακρίθηκαν στην τριετή περίοδο υλοποίησης της Πράξης από την ΕΥΕ ΕΔ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σκοπός της έκδοσης είναι η καταγραφή και η συνοπτική παρουσίαση των έργων που διακρίθηκαν στο θεσμό της Αριστείας ώστε να αποτελέσει έναν οδηγό καλών πρακτικών και να ωθήσει την εκπαιδευτική κοινότητα στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης, στην καλλιέργεια της δημιουργικής και συνθετικής  ικανότητας, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και θετικών στάσεων απέναντι σε κάθε είδους αξίες.

Μέσα από αυτά τα έργα, αναδεικνύεται η δημιουργικότητα, η πρωτοβουλία, η φαντασία, και η προθυμία των εκπαιδευτικών να καινοτομήσουν για το όφελος των μαθητών τους, παρά τις αντιξοότητες, για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης.

Η τελετή βράβευσης των καινοτόμων εκπαιδευτικών που διακρίθηκαν για το έτος 2013 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013 σε κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

PROGRAMMA_B

Avatar του edulll5

από edulll5

Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) για την επιμόρφωση των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 4-5 και 11-12 Νοεμβριου 2013

21/11/2013 στο Εκδηλώσεις

Το πιστοποιημένο για εκπαιδεύσεις δημοσίων υπαλλήλων, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), σε συνεργασία με τηνΕιδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργάνωσαν και υλοποίησαν με επιτυχία επιμορφωτικά σεμινάρια στις 4-5 και 11-12 Νοεμβρίου στην Αθήνα, με τίτλο: «Δυνατότητες Απλοποίησης Κόστους και Μέθοδοι διαχείρισης με στόχευση στα παραγόμενα αποτελέσματα των έργων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ειδικά για το ΕΚΤ».

Οι εκπαιδεύσεις στόχευαν στην επιμόρφωση ογδόντα υπαλλήλων από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο σεμινάριο συμμετείχαν και μέλη της Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (TaskForceGreece – TSGR).

Συγκεκριμένα η επιμόρφωση των στελεχών αφορούσε στις δυνατότητες μεθόδων του απλοποιημένου κόστους καθώς και στη μείωση του διαχειριστικού κόστους, ώστε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης να εστιαστεί στην παρακολούθηση των εκροών και σε αντιστοιχία με συγκεκριμένα αποτελέσματα των υλοποιούμενων έργων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην παρουσίαση της διαχείρισης έργων με στόχευση στα παραγόμενα αποτελέσματα (ResultBaseManagement), καθώς διαπιστώνεται κοινή πολιτική βούληση και δέσμευση για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και των πόρων που επενδύονται στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Μέσω της διαχείρισης που στοχεύει στα παραγόμενα αποτελέσματα αναμένεται βελτίωση των όρων παρακολούθησης και λογοδοσίας.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους κανόνες των Συμμετοχικών Σχεδίων Δράσεων (JointActionPlans) και εξετάστηκαν μεθοδολογίες από άλλα Κράτη-Μέλη για κατ’αποκοπήν ποσοστά, κατ’ αποκοπήν ποσά και τυποποιημένες κλίμακες δαπανών.

Συνοπτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

 1. Η προσέγγιση για τη διαχείριση έργων βάσει αποτελεσμάτων (ResultBaseManagement) παρουσιάστηκε ως μία Κοινοτική Πρακτική και μία περαιτέρω αποκωδικοποίησή της, θα μπορούσε να εφαρμοστεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για τα συγχρηματοδούμενα έργα της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, 2014-2020.
 2. Η Ομάδα Δράσης (TaskForce) δεσμεύτηκε να εξετάσει την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στην εφαρμογή των κατ’ αποκοπή ποσοστών των έμμεσων δαπανών. Δόθηκε επίσης προσοχή στους ελέγχους των άμεσων δαπανών ενός επιχειρησιακού προγράμματος γιατί οι νέοι κανόνες για την περίοδο 2014-2020 προσανατολίζονται ιδιαιτέρως στη χρήση των κατ’αποκοπήν ποσοστών.
 3. Όσον αφορά στις τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους, δεν έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα μεθοδολογία στο ΕΠΕΔΒΜ και γι’ αυτό υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον των επιμορφούμενων σχετικά με τις μεθόδους που έχουν εφαρμοστεί στην Ιταλία και Ισπανία για τις δράσεις εκπαίδευσης και μαθητείας. Στο μέλλον δύναται να προκύψει ανταλλαγή τεχνογνωσίας πάνω στις μεθόδους αυτές μεταξύ των Κρατών-Μελών.
 4. Για τα Συμμετοχικά Σχέδια Δράσης, ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ικανοποιητική διοικητική επάρκεια διαχείρισης. Σχετικά με τα πεδία εφαρμογής των Συμμετοχικών Σχεδίων Δράσεων συζήτηση διεξήχθη ως προς το που μπορούν να εφαρμοστούν (π.χ. σε πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου ή σε θέματα  επαγγελματικής κατάρτισης).
 5. Διαπιστώθηκε ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση και πληροφόρηση των Δικαιούχων ως προς τα απλοποιημένα κόστη και επισημάνθηκε η ανάγκη να υπάρξει διάχυση για τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματά τους ώστε να ενθαρρυνθούν για την εφαρμογή τους όλοι οι εμπλεκόμενοι .
 6. Παρουσιάστηκαν οι νέοι κανόνες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο καθώς και υποχρεώσεις για την επικοινωνιακή στρατηγική προγραμμάτων, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψην ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αποτελεσματικότητα των παραγόμενων έργων.

Δείτε εδώ φωτογραφίες του σεμιναρίου.

Avatar του edulll5

από edulll5

Παρουσίαση έρευνας ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ στη Θεσσαλονίκη για τη σύνδεση κατάρτισης – απασχόλησης

19/11/2013 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποίησε στις δομές του CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πανελλαδικής έρευνας με τίτλο: «Σύνδεση της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την Απασχόληση», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Στην εν λόγω εκδήλωση, πέραν της παρουσίασης των κυριοτέρων ευρημάτων της έρευνας από τους κ.κ. Χ. Γούλα, Διευθυντή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, και τον κ. Ν. Φωτόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας & Επιστημονικό Συνεργάτη ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, έλαβαν χώρα παρεμβάσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων για ζητήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν για το θέμα ο κ. Ν. Κιουτσούκης, Γενικός Γραμματέας ΓΣΕΕ, ο κ. Ζ. Πεπές, Αντιπρόεδρος ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ & Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΓΣΕΕ, καθώς και ο κ. Π. Τσαραμπουλίδης, Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια ακολούθησε παρέμβαση επί του θέματος από τον κ. Ν. Μουζέλη, Ομότιμο Καθηγητή Κοινωνιολογίας του LSE & Προέδρο Επιστημονικής Επιτροπής ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, ενώ η συζήτηση συνεχίστηκε με παρεμβάσεις των κ.κ. Ε. Στυλιανίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γ. Αμανατίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Ξουλίδου, βουλευτή των ΑΝΕΛ, και Κ. Μάρκου, βουλευτή της ΔΗΜΑΡ υπό το συντονισμό του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, κ. Μ. Κουρουτού. Κατόπιν ακολούθησε στρογγυλό τραπέζι υπό το συντονισμό του κ. Ν. Φωτόπουλου και με τη συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων κ.κ. Ζ. Παληού, Επίκουρου Καθηγητή ΕΑΠ, Μ. Μαυρίδη, Διευθυντή ΔΙΕΚ Νεάπολης Θεσσαλονίκης & Προέδρου της Επιτροπής Εξετάσεων Πιστοποίησης στο Νομό Θεσσαλονίκης, Π. Λιντζέρη, Εκτελεστικού Διευθυντή ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, και Ι. Δέδε, Διευθύντριας Δ/νσης Πιστοποίησης Προσόντων ΕΟΠΠΕΠ.

Στην έρευνα που παρουσιάστηκε καταγράφηκε το σύνολο των εκροών του εκπαιδευτικού συστήματος στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζόμενης) και στη συνέχεια διερευνήθηκε ο βαθμός αντιστοίχισής τους με την απασχόληση ώστε να αναδειχθούν νέες τάσεις και προοπτικές για την εφαρμογή στέρεων πολιτικών σύνδεσης της κατάρτισης με την απασχόληση.

Ειδικότερα, διαμέσου της έρευνας αυτής, παρέχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα αξιόπιστα δεδομένα σε επίπεδο επιμέρους δομών αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης (ΙΕΚ και ΚΕΚ), καθώς και διαχρονικά δεδομένα για τους παράγοντες που επηρεάζουν την απασχολησιμότητα των εκπαιδευομένων σε αυτές. Η συγκεκριμένη έρευνα, πέραν της κάλυψης του προαναφερθέντος κενού, καταλήγει επιπλέον σε τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής για το μείζον ζήτημα της σύνδεσης της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την Απασχόληση.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ: http://www.kanep-gsee.gr/content/paroysiastike-simera-sti-thessaloniki-ereyna-toy-kanep-gsee-gia-ti-syndesi-katartisis

Avatar του edulll5

από edulll5

Νέο επιμορφωτικό σεμινάριο για την άγρια ορνιθοπανίδα στη Ζάκυνθο

11/11/2013 στο Ακατηγοριοποίητο

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων συνεχίζει τις δράσεις που αποσκοπούν στη διεύρυνση της γνωσιακής βάσης για τα Επτάνησα και την ενδυνάμωση της προστασίας του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος – Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης «Ψηφιακή διαχείριση της παράκτιας και νησιωτικής ορνιθοπανίδας», διοργανώνει στη Ζάκυνθο, στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2013 και ώρες 10:00 έως 17:00 (Νέο Κτίριο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, περιοχή Παναγούλα), το δεύτερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

Εκμάθηση τεχνικών πεδίου, μεθόδων συστηματικής παρακολούθησης, χορήγησης πρώτων βοηθειών και περίθαλψης άγριας ορνιθοπανίδας

Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση του προσωπικού των φορέων εποπτείας προστατευόμενων περιοχών και των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει επιμόρφωση σε τεχνικές πεδίου, όπως μέθοδοι και τεχνικές επιστημονικής παρακολούθησης ειδών πανίδας, αναγνώριση θαλασσοπουλιών, πρώτες βοήθειες και περίθαλψη ειδών πανίδας κ.ο.κ. Με αυτό τον τρόπο, οι ασχολούμενοι με το φυσικό περιβάλλον στη Ζάκυνθο θα αποκτήσουν μια βασική εξοικείωση με τις μεθόδους προστασίας των σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας που βρίσκουν καταφύγιο στο νησί.

Το σεμινάριο απευθύνεται στο προσωπικό φορέων που ασχολούνται με το περιβάλλον και ειδικότερα τις προστατευόμενες περιοχές, όπως φύλακες, επόπτες, θηροφύλακες, δασονόμους, λιμενικούς, πυροσβέστες, αστυνομικούς, χρήστες του φυσικού περιβάλλοντος (όπως αλιείες, κυνηγοί), καθώς και εκπαιδευτικούς.

Πληροφορίες: Γιώργος Καρρής, Καθηγητής Εφαρμογών, τηλ. 26950-21065, gkarris@teiion.gr

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Avatar του edulll5

από edulll5

Ξεπέρασαν τους 6.000 οι φίλοι της σελίδας του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο Facebook!

11/11/2013 στο Ακατηγοριοποίητο

Θεμελιώδης προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι η αποτελεσματική πληροφόρηση της κοινής γνώμης και η ενημέρωση των πιθανών δικαιούχων για το σύνολο των δράσεων του Προγράμματος. Προς την κατεύθυνση αυτή και μέσω ενός επιλεγμένου φάσματος στοχευμένων επικοινωνιακών ενεργειών και μέσων, υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας με κεντρικό σημείο αναφοράς τη διευκόλυνση και την υποστήριξη «στο δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν».

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, ανακοινώνουμε με χαρά  ότι η σελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Facebook ξεπέρασε τους 5.000 φίλους και συνεχίζει να συγκεντρώνει  ένα συνεχώς αυξανόμενο πλήθος χρηστών που καθημερινά την εμπιστεύονται για την ενημέρωσή τους  σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος κι επιπλέον τυχαίνουν άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα ερωτήματά τους.

Η ενεργή παρουσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Facebook και σε άλλα δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter, το LinkedIn, το YouTube, το Slideshare κ.α. κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική για τη διαδραστική προσέγγιση ενός σημαντικού μέρους του κοινού καθώς και για τον εντοπισμό των δυνητικών ωφελούμενων, στους οποίους απευθύνονται τα έργα και οι δράσεις του.  Προς την κατεύθυνση αυτή κινούμενοι, πέρα από την κεντρική σελίδα του ΕΠΕΔΒΜ στο Facebook  (διαθέσιμη στο: https://www.facebook.com/edulll), δημιουργήθηκαν πρόσφατα στο Facebook  τέσσερις νέες σελίδες ειδικού ενδιαφέροντος για το Μαθητή, το Φοιτητή, την Εργασία και για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Μέσω της πληροφόρησης και της δημοσιότητας στα κοινωνικά δίκτυα, τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος προβάλλονται και αξιολογούνται, οι καλές πρακτικές αξιοποιούνται και επιτυγχάνεται η αύξηση της συμμετοχής στις παρεμβάσεις του Προγράμματος. Οι κοινότητες του διαδικτύου αποτελούν ένα φιλόξενο πεδίο δράσης και συναλλαγής με τους πολίτες.

Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη των φίλων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στα κοινωνικά δίκτυα. Η αποδοχή σας μας ωθεί να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ζήλο και επιμονή.

Avatar του edulll5

από edulll5

1ο βραβείο σε φοιτητή του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

04/11/2013 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου, Διαγωνισμοί/ Προκηρύξεις

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Σχεδιαστικής Καινοτομίας της BiC «Ελληνικά Μυαλά Ξυράφια», ο οποίος είχε δυο διαφορετικές θεματικές κατηγορίες, την κατηγορία Graphic Design και την κατηγορία Industrial Design.

Φοιτητές/τριες από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων βρέθηκαν επάξια στους 20 φιναλίστ, με τον φοιτητή Λουκά Χονδρό να λαμβάνει την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία Graphic Design.

Μερικά από τα καλύτερα ελληνικά «μυαλά ξυράφια» κατέθεσαν τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις τους, δείχνοντας ότι ο δρόμος για τη νεανική καινοτομία είναι ανοικτός!

Οι 20 finalists παρουσίασαν τα έργα τους με επαγγελματισμό και συνέπεια ενώπιον της κριτικής επιτροπής, φίλων & συγγενών των συμμετεχόντων του διαγωνισμού, καθώς και εργαζομένων της BiC, για να κερδίσουν μία θέση στο μέλλον.

Οι 10 finalists στην κατηγορία Graphic Design που διεκδίκησαν τα 3 βραβεία ήταν οι εξής:

GRAPHIC DESIGN

 • Άκης Μπερτόλης (Νικητής Κοινού) – 1974-2013
 • Διόνυ Μηνοπούλου – Be Classy (BiC Classic)
 • Λουκάς Χονδρός – Carton Box 1
 • Μαριάννα Πεφάνη – Think BiC
 • Δανάη Ξανθάκη – Get your moustache off
 • Ruslan Kasatkin – 1974 5 2013
 • Έλενα Φυσέκη – BiC Classic
 • Ηλίας Λιόκαυτος – ΞυρίΖΩμαι! BiC Classic 1
 • Γεωργία Αρκάλη – Classic BiC
 • Παναγιώτης Τζίνης – BiC 2013 “The new generation”

Ο νικητής, θα βρεθεί για 6 μήνες στο Παγκόσμιο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) των ξυριστικών BiC, με αμειβόμενη απασχόληση που θα είναι και η Πρακτική Άσκησή του, όπως προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και είναι απαραίτητο για τη λήψη πτυχίου.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα συνεχίσει να στηρίζει και να προβάλει τις καινοτόμες και πρωτοπόρες εργασίες που παράγονται από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες των Τμημάτων του και αποτελούν δείγμα της πολύ σημαντικής ακαδημαϊκής δουλειάς που λαμβάνει χώρα στο Ίδρυμα.
vraveio

 

 

 

Φωτογραφία του νικητή στην εκδήλωση απονομής, από το επίσημο site του διαγωνισμού:

http://www.bic-ellinika-myala-xyrafia.gr/fotografies/

 

 

 

 

Για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση παρακαλώ καλέστε στο Γραφείο Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) στα τηλέφωνα 2251036777, 2251036775 email: career@aegean.gr, αλλά και στο Γραφείο Σταδιοδρομίας & Πρακτικής Άσκησης του ΤΜΣΠΣ (τηλ. 2281097066 και e-mail: career@syros.aegean.gr).