Βλέπεις το αρχείο για 2013 Δεκεμβρίου.

Avatar του edulll5

από edulll5

Hμερίδα: «Αρχιμήδης ΙΙΙ – ΤΕΙ Λάρισας», 29/11/2013

18/12/2013 στο Ακατηγοριοποίητο, Εκδηλώσεις

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η επιστημονική ημερίδα με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» στο συνεδριακό κέντρο του κτιρίου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Η διοργάνωση της ημερίδας αποτέλεσε μια κίνηση προώθησης του ερευνητικού έργου που εκπονείται στο ΤΕΙ Θεσσαλίας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ -Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας».

To ερευνητικό έργο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» που υλοποιείται από το ΤΕΙ Θεσσαλίας αποτελεί ένα πολυθεματικό ερευνητικό πρόγραμμα που εντάσσει γεωπονικές, οικονομικές, θετικές επιστήμες, επιστήμες της γης και του διαστήματος, επιστήμες της ζωής, πληροφορική και τεχνολογία, με κοινό σημείο την καινοτομία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επιδιώκονται στόχοι κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης όπως η οικολογική πρακτική, με πειραματικά αποτελέσματα και μελέτες σχετικές με την ανάπτυξη σχεδιασμού, τεχνολογίας παραγωγής, οικονομικής ανάλυσης και προώθησης του Πράσινου και Έξυπνου (Οίκο – Λογικού) Οικιακού Επίπλου, τη χρήση αποσταγμάτων επιλεγμένων φυτών ρίγανης στη διατροφή ψαριών με στόχο την μείωση του μικροβιακού φορτίου της τροφής τους (ζωοπλαγκτόν), την ανάπτυξη μεθόδου ολικής αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείου για παραγωγή βιο-δραστικών ουσιών υψηλής προστιθεμένης αξίας και αγρο-υλικών, τον έλεγχο ποιότητας πρώτων υλών από ανακτώμενες ίνες για παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού συσκευασίας, την ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθόδου βελτίωσης των ιδιοτήτων του ξύλου μετά από εμποτισμό με φυσικά έλαια,εφαρμοσμένης σε έπιπλα εξωτερικού χώρου, καθώς και την ανάπτυξη σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εχθρών των αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων.

Ορισμένα από τα ερευνητικά έργα συμβάλλουν με τα αποτελέσματά τους στην αειφόρο ανάπτυξη, θέτοντας στόχους όπως την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένουσυστήματοςπαρακολούθησης, προσομοίωσης και διαχείρισης υδατικών πόρων με περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική δυναμική στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας ή τη διερεύνηση μεθοδολογιών για τη βελτίωση των διαδικασιών της ανάπτυξης λογισμικού με εφαρμογή σε Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού ή τη βέλτιστη διαχείριση πόρων σε ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα, αλλά και τη διαμόρφωση επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής για ψηφιακές πόλεις, την εφαρμογή γενετικών αλγορίθμων και ποιοτικής συλλογιστικής για τον ευφυή έλεγχο και κατανόηση προγραμμάτων ή τη διαχείριση γνώσης για έργα διαχείρισης λογισμικού με τη χρήση οντολογιών και κοινωνικών δικτύων.

Στον άξονα της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στοχεύει η ερευνητική ομάδα που μελετά τα στελέχη Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και τους αναδυόμενους ρόλους τους στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία. Στην ποιότητα ζωής και στον τομέα της υγείας καινοτόμες πρακτικές προτείνονται στα ερευνητικά έργα με θέματα τη μελέτη της κατάστασης της βιταμίνηςD σε αυτόνομα και οστικά νοσήματα και την ανάπτυξη εμπλουτισμένων σε βιταμίνη D τροφίμων της μεσογειακής διατροφής, τη γενετική ανάλυση, μοριακή επιδημιολογία και μελέτη ανθεκτικότητας ανθρώπινων στελεχών ιού γρίπης τύπου Α και,τη μελέτη της έκφρασης και του βιολογικού ρόλου της σεργλυκίνης στις κακοήθειες.

Στον άξονα της ανάπτυξης τεχνολογικών εφαρμογών,προτάσεις και μέθοδοι μελετώνται για τη βελτιστοποίηση και πρόβλεψη της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των διακένων αέρα,βασισμένες στην ανάλυση με προσομοίωση σε συνδυασμό με τα φαινόμενα της Γείωσης, του ρεύματος Corona και του Διαφράγματος. Από άλλη ερευνητική ομάδα εφαρμόζονται χρωματογραφικές και φασματοσκοπικές μέθοδοι για την ταυτοποίηση χρωστικών σε ιστορικά υφάσματα και σε μια τρίτη ομάδα σχεδιάζονται και υλοποιούνται τεχνικές ευφυούς καταγραφής συγκοινωνιακού φορτίου και κίνησης σε οδική διασταύρωση με τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και video.

Η παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων αποτιμάται σε αριθμό δημοσιεύσεων, μονογραφιών, νέων διατάξεων ή νέων προϊόντων, τα οποία παρουσιάστηκαν συνοπτικά στο κοινό στις συνεδρίες της ημερίδας.

Το πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Μέσω του προγράμματος χρηματοδοτούνται 19 ερευνητικά υποέργα, με επιστημονικά υπεύθυνους 19 καθηγητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας, παρέχοντας υποδομές πληροφορικής, εργαστηριακό εξοπλισμό και υλικά άμεσης ανάλωσης ενισχύοντας τα υπάρχοντα επιστημονικά εργαστήρια του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Σε επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου, το πρόγραμμα καλύπτει αμοιβές ερευνητών, υποστηρίζει την κινητικότητα των επιστημόνων σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια, πετυχαίνει την προσέλκυση ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό αλλά και την εκπαίδευση Ελλήνων ερευνητών μέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις.

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το ΤΕΙ Θεσσαλίας και Ιδρυματικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ιδρύματος καθηγητής Χ. Χαρτώνας.

Στον υπερσύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες: http://www.teilar.gr/archimedes3.php

Avatar του edulll5

από edulll5

Συμπόσιο με διεθνή συμμετοχή «Μεταναστευτικές διαδρομές: σχολικοί σταθμοί και ψυχοκοινωνικές αποσκευές»

12/12/2013 στο Ακατηγοριοποίητο

photoΗ Δράση 6 «Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης» σε συνεργασία με την Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διοργανώνει στις 13-15 Δεκεμβρίου συμπόσιο με τίτλο «Μεταναστευτικές διαδρομές: σχολικοί σταθμοί και ψυχοκοινωνικές αποσκευές» που θα πραγματοποιηθεί στο Grand Hotel Palace, (Μοναστηρίου 305-307, τηλ 2310549000) στη Θεσσαλονίκη.

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε κάποιο από τα 3 εργαστήρια, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  proeggrafi@gmail.comκαθώς τα εργαστήρια έχουν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το συμπόσιο και το πρόγραμμά του θα βρείτε εδώ: http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2011-04-01-11-08-16/398-2013-12-09-11-56-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avatar του edulll5

από edulll5

Εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων»

10/12/2013 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) και το Τοπικό Γραφείο Διασύνδεσης Σύρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο νέο πλαίσιο λειτουργίας τους, όπως αυτό διαμορφώνεται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2007-2013″, διοργανώνουν Εκδήλωση με τίτλο «Ημέρες Καριέρας Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου, στις 10 και 12 Δεκεμβρίου 2013.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του διημέρου:

10 Δεκεμβρίου | «Συνέντευξη Επιλογής», Αίθουσα ΗΥ, 19:00-21:00.
Εκπαίδευση στη συνέντευξη επιλογής με συμπλήρωση ερωτηματολογίου, εικονικές συνεντεύξεις με φορέα για Πρακτικη Άσκηση/Εργασία.
Αποτελεί μέρος του Σεμιναρίου Επαγγελματικής Προετοιμασίας του Syros Career Office και απευθύνεται στους συμμετέχοντες και σε απόφοιτους που αναζητούν εργασία.

12 Δεκεμβρίου | «Σταδιοδρομία Αποφοίτων, Καλές Πρακτικές», Αίθουσα «Α.Παναγούλης», 18:00-21:00.
Α μέρος, 18:00 – Παρουσιάσεις σταδιοδρομίας αποφοίτων ΜΣΠΣ, στελεχών επιχειρήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

  • Ιωάννα Καστανιώτη, freelancer, πρόσφατα διακριθείσα σε διαγωνισμό επιχειρηματικότητας του ΣΦΕΕ
  • Μαρία Κουτσουνά, Autostop Leather A.E.B.E.
  • Άρτεμις Τσαγκάρη, Greek Geeks A.E.

Διαδικτυακά συμμετέχουν:

  • Γιάννης Μαλλιαρός & Μαρία Πετράτου, BIC
  • Ελίνα Χατζηχρόνογλου, Calvin Klein
  • Λουκία Αλιφέρη & Μυρτώ Τσικνιά, WeStand

Β μέρος, 19:30 – Στρογγυλή Τράπεζα

Η εκδήλωση της 11/12/13 είναι ανοικτή σε όλους τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες 2ου-5ου έτους και απόφοιτους του Τμήματος κατόπιν δήλωσης συμμετοχής.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή κάνοντας απλά εγγραφή στο μάθημα του νέου eclass https://eclass.aegean.gr/courses/511158/ δίνοντας τον κωδικό CareerDays.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ καλέστε στο Τοπικό Γραφείο Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) στο τηλέφωνο 22810 97066 και στο email: career@syros.aegean.gr 

Avatar του edulll5

από edulll5

Η πρώτη Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου ξεκινά

05/12/2013 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου

 Άνοιξε την πόρτα σου – Πάρε μέρος στην έρευνα!

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με όλες τις Ιατρικές Σχολές της Ελλάδος οργανώνει την πρώτη Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (Ε.ΜΕ.ΝΟ), με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους. Η Ε.ΜΕ.ΝΟ συνδυάζει συλλογή δεδομένων υγείας και ιατρικών εξετάσεων, σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα του ελληνικού πληθυσμού.

Πραγματοποιείται με τη συνεργασία των πολιτών και είναι σημαντική γιατί αφορά στην παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση της γενικότερης κατάστασης της υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα. Η Ε.ΜΕ.ΝΟ στοχεύει στην καλύτερη υγεία όλων συμβάλλοντας καθοριστικά στο σχεδιασμό μίας εθνικής στρατηγικής για την υγεία κοντά στον πολίτη.

 

Entypo EMENO SALONI ESOTERIKO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδευμένοι ερευνητές και ιατροί θα επισκεφθούν ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα κατοικιών σε τυχαία επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδος. Η διαδικασία της έρευνας είναι απλή και σύντομη. Οι συμμετέχοντες θα κάνουν έναν πλήρη και ασφαλή έλεγχο της ατομικής τους υγείας (check up) χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση και θα λάβουν σημαντικές πληροφορίες και εξατομικευμένες συμβουλές. Οι προβλεπόμενες εξετάσεις περιλαμβάνουν μέτρηση ύψους, βάρους, περιφέρειας μέσης και αρτηριακής πίεσης, έλεγχο καρδιακής αρρυθμίας, αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση) και αξιολόγηση της γενικότερης κατάστασης της υγείας. Κατόπιν συγκατάθεσης θα ληφθεί δείγμα αίματος, στο οποίο θα γίνει βιοχημικός έλεγχος και συγκεκριμένα θα μετρηθούν η ολική χοληστερόλη, η HDL (καλή χοληστερίνη), η γλυκόζη (σάκχαρο) και οι τρανσαμινάσες. Κάθε πληροφορία θα είναι αυστηρά εμπιστευτική και προστατευμένη από τους κανόνες του ιατρικού απορρήτου καθώς και από το Νόμο 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Entypo EMENO EXOFYLLO OPISTHOFYLLO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργαζόμενοι Φορείς

photo

Avatar του edulll5

από edulll5

Ημερίδα στη Ζάκυνθο για την αξιολόγηση του 2ου Θερινού Σχολείου για τον Βιώσιμο Τουρισμό

04/12/2013 στο Ανακοινώσεις/ Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις

zakinthos 12-13

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 11:00, στην Αίθουσα Ε11 του Νέου Κτιρίου του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο (περιοχή Παναγούλα), το Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. (Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος) διοργανώνει Ημερίδα με θέμα την αξιολόγηση του 2ου Θερινού Σχολείου για τον Βιώσιμο Τουρισμό σε Νησιωτικές Προστατευόμενες Περιοχές, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο Αύγουστο.

Στην Ημερίδα που θα διεξαχθεί, προσκεκλημένοι θα είναι όλοι οι φορείς της Ζακύνθου και τα τοπικά ΜΜΕ. Οι εισηγητές (μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και εξωτερικοί συνεργάτες του Ιδρύματος) θα παρουσιάσουν διεξοδικά τα αποτελέσματα του Θερινού Σχολείου. Επίσης, θα γίνει μια γενικότερη ανάλυση αναφορικά με τη στρατηγική ανάπτυξης του βιώσιμου τουρισμού σε νησιωτικές περιοχές υπό καθεστώς προστασίας, ενώ οι εντυπώσεις και οι επισημάνσεις των εκπαιδευόμενων θα αποτελέσουν υλικό διερεύνησης και αναθεώρησης στόχων για μελλοντικά σεμινάρια ανάλογου αντικειμένου.

Η Ημερίδα είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες και τους φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Avatar του edulll5

από edulll5

«Ημέρα Καριέρας 2013: Μαθαίνω, Επικοινωνώ, Επιχειρώ» – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

03/12/2013 στο Εκδηλώσεις

_____ ________ 2013

 

Μια σημαντική εκδήλωση με στόχο την προώθηση της απασχόλησης των νέων ανθρώπων, που στην περιοχή μας αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα, διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης με τίτλο «Ημέρα Καριέρας 2013: Μαθαίνω, Επικοινωνώ, Επιχειρώ».

Στην προσπάθεια για τη διοργάνωση της σημαντικής αυτής εκδήλωσης συνεργάστηκαν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, τα Γραφεία Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού & Kοινωνικής Παρέμβασης Π.Ε. Κοζάνης (Ε.Π.Τ.Α.Κ.), το Γραφείο Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης «ergasiakozani», το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης και  η ΑΝΚΟ -Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 13:00μμ., στις εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης (περιοχή Κοίλα).

Η «Ημέρα Καριέρας 2013: Μαθαίνω, Επικοινωνώ, Επιχειρώ» φιλοδοξεί να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για τους νέους ανθρώπους, πτυχιούχους και επί πτυχίω, να συναντηθούν με εκπροσώπους δυναμικών επιχειρήσεων της περιοχής μας, αλλά και με εξειδικευμένους φορείς σε θέματα εξεύρεσης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού καθώς επίσης και με νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups) που μπορούν να λειτουργήσουν ως “καλή πρακτική” στην επαγγελματική τους αναζήτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής για την «Ημέρα Καριέρας 2013: Μαθαίνω, Επικοινωνώ, Επιχειρώ», επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://hmerakarieras2013kozani.wordpress.com/.

 

 

Πρόγραμμα εκδήλωσης

13:30 Χαιρετισμοί
1η Ενότητα «Μαθαίνω»
  Θέμα Ονοματεπώνυμο Θέση στον Φορέα
14:00 Επιχειρηματικότητα & μηχανισμοί υποστήριξης – Η πλατφόρμα “Start Up Greece” Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ΓΓΒ/ Υπουργείο Ανάπτυξης, Εθνικός Εντεταλμένος για τις ΜΜΕ στην ΕΕ
14:15 Ενημέρωση για προγράμματα απασχόλησης στην Ευρώπη (EURES) Δημήτρης Γιαννέλης Σύμβουλος EURES, ΟΑΕΔ Θεσσαλονίκη
14:30  Επικοινωνία: το «κλειδί» για την επαγγελματική επιτυχία Δρ. Ιωάννα Κωσταρέλλα Επικοινωνιολόγος
14:45 «Επιχειρηματικότητα Νέων: Από την ιδέα στην πράξη με τη στήριξη του ΕΣΠΑ & της ΕΕ» Ιωάννης Τσιτσόπουλος – Λιάνα Παπατέρπου
  • Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ/ΕΦΕΠΑΕ
  • ΑΝΚΟA.E./Εnterprise Europe Network -Hellas
15:00

Διάλλειμα

2η Ενότητα: «Επιχειρώ: παραδείγματα νέων, καινοτόμων επιχειρήσεων»
15:15 “Συνεργατισμός στην πράξη” Θανάσης Βακάλης «ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς»
15:30 “Η επιχείρηση μου, ένα κομμάτι του εαυτού μου” Γιάννης Βανίδης Media Suite
15:45 “Επιχειρηματικότητα: Ένα ταξίδι γεμάτο συγκινήσεις” Πέτρος Παπαναούμ Ergon Consultants
16:00

Διάλλειμα

3η Ενότητα: «Επικοινωνώ: Επαφές με καταξιωμένες επιχειρήσεις»
16:30 Συναντήσεις ενδιαφερόμενων με τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν