Avatar του edulll5

από

Hμερίδα: «Αρχιμήδης ΙΙΙ – ΤΕΙ Λάρισας», 29/11/2013

18/12/2013 στο Ακατηγοριοποίητο, Εκδηλώσεις

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η επιστημονική ημερίδα με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» στο συνεδριακό κέντρο του κτιρίου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Η διοργάνωση της ημερίδας αποτέλεσε μια κίνηση προώθησης του ερευνητικού έργου που εκπονείται στο ΤΕΙ Θεσσαλίας στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ -Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας».

To ερευνητικό έργο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» που υλοποιείται από το ΤΕΙ Θεσσαλίας αποτελεί ένα πολυθεματικό ερευνητικό πρόγραμμα που εντάσσει γεωπονικές, οικονομικές, θετικές επιστήμες, επιστήμες της γης και του διαστήματος, επιστήμες της ζωής, πληροφορική και τεχνολογία, με κοινό σημείο την καινοτομία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επιδιώκονται στόχοι κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης όπως η οικολογική πρακτική, με πειραματικά αποτελέσματα και μελέτες σχετικές με την ανάπτυξη σχεδιασμού, τεχνολογίας παραγωγής, οικονομικής ανάλυσης και προώθησης του Πράσινου και Έξυπνου (Οίκο – Λογικού) Οικιακού Επίπλου, τη χρήση αποσταγμάτων επιλεγμένων φυτών ρίγανης στη διατροφή ψαριών με στόχο την μείωση του μικροβιακού φορτίου της τροφής τους (ζωοπλαγκτόν), την ανάπτυξη μεθόδου ολικής αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείου για παραγωγή βιο-δραστικών ουσιών υψηλής προστιθεμένης αξίας και αγρο-υλικών, τον έλεγχο ποιότητας πρώτων υλών από ανακτώμενες ίνες για παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού συσκευασίας, την ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθόδου βελτίωσης των ιδιοτήτων του ξύλου μετά από εμποτισμό με φυσικά έλαια,εφαρμοσμένης σε έπιπλα εξωτερικού χώρου, καθώς και την ανάπτυξη σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εχθρών των αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων.

Ορισμένα από τα ερευνητικά έργα συμβάλλουν με τα αποτελέσματά τους στην αειφόρο ανάπτυξη, θέτοντας στόχους όπως την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένουσυστήματοςπαρακολούθησης, προσομοίωσης και διαχείρισης υδατικών πόρων με περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική δυναμική στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας ή τη διερεύνηση μεθοδολογιών για τη βελτίωση των διαδικασιών της ανάπτυξης λογισμικού με εφαρμογή σε Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού ή τη βέλτιστη διαχείριση πόρων σε ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα, αλλά και τη διαμόρφωση επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής για ψηφιακές πόλεις, την εφαρμογή γενετικών αλγορίθμων και ποιοτικής συλλογιστικής για τον ευφυή έλεγχο και κατανόηση προγραμμάτων ή τη διαχείριση γνώσης για έργα διαχείρισης λογισμικού με τη χρήση οντολογιών και κοινωνικών δικτύων.

Στον άξονα της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στοχεύει η ερευνητική ομάδα που μελετά τα στελέχη Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και τους αναδυόμενους ρόλους τους στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία. Στην ποιότητα ζωής και στον τομέα της υγείας καινοτόμες πρακτικές προτείνονται στα ερευνητικά έργα με θέματα τη μελέτη της κατάστασης της βιταμίνηςD σε αυτόνομα και οστικά νοσήματα και την ανάπτυξη εμπλουτισμένων σε βιταμίνη D τροφίμων της μεσογειακής διατροφής, τη γενετική ανάλυση, μοριακή επιδημιολογία και μελέτη ανθεκτικότητας ανθρώπινων στελεχών ιού γρίπης τύπου Α και,τη μελέτη της έκφρασης και του βιολογικού ρόλου της σεργλυκίνης στις κακοήθειες.

Στον άξονα της ανάπτυξης τεχνολογικών εφαρμογών,προτάσεις και μέθοδοι μελετώνται για τη βελτιστοποίηση και πρόβλεψη της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των διακένων αέρα,βασισμένες στην ανάλυση με προσομοίωση σε συνδυασμό με τα φαινόμενα της Γείωσης, του ρεύματος Corona και του Διαφράγματος. Από άλλη ερευνητική ομάδα εφαρμόζονται χρωματογραφικές και φασματοσκοπικές μέθοδοι για την ταυτοποίηση χρωστικών σε ιστορικά υφάσματα και σε μια τρίτη ομάδα σχεδιάζονται και υλοποιούνται τεχνικές ευφυούς καταγραφής συγκοινωνιακού φορτίου και κίνησης σε οδική διασταύρωση με τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και video.

Η παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων αποτιμάται σε αριθμό δημοσιεύσεων, μονογραφιών, νέων διατάξεων ή νέων προϊόντων, τα οποία παρουσιάστηκαν συνοπτικά στο κοινό στις συνεδρίες της ημερίδας.

Το πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Μέσω του προγράμματος χρηματοδοτούνται 19 ερευνητικά υποέργα, με επιστημονικά υπεύθυνους 19 καθηγητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας, παρέχοντας υποδομές πληροφορικής, εργαστηριακό εξοπλισμό και υλικά άμεσης ανάλωσης ενισχύοντας τα υπάρχοντα επιστημονικά εργαστήρια του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Σε επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου, το πρόγραμμα καλύπτει αμοιβές ερευνητών, υποστηρίζει την κινητικότητα των επιστημόνων σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια, πετυχαίνει την προσέλκυση ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό αλλά και την εκπαίδευση Ελλήνων ερευνητών μέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις.

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το ΤΕΙ Θεσσαλίας και Ιδρυματικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ιδρύματος καθηγητής Χ. Χαρτώνας.

Στον υπερσύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες: http://www.teilar.gr/archimedes3.php

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.