Avatar του edulll3

από

Η Mαθητεία στην επαγγελματική εκπαίδευση

27/11/2015 στο Ιστορίες Επιτυχίας, Μαθητής

epedvm_logoΤο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο πόρο της κάθε επιχείρησης και μακροπρόθεσμα διαμορφώνει συγκριτικά πλεονεκτήματα  που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά της. Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί στρατηγικής σημασίας επένδυση για κάθε επιχείρηση, ενώ συμβάλει καταλυτικά στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 εντάχθηκε στους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» η αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Ο ΟΑΕΔ, πέρα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσει στον τομέα των ενεργών πολιτικών απασχόλησης, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στις 51 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας. Οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας την επιλογή ανάμεσα σε 35 εγκεκριμένες ειδικότητες. Το έργο της «Πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

Τι είναι η Μαθητεία;

Το σύστημα της μαθητείας, το οποίο εφαρμόζεται στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, χαρακτηρίζεται ως δυικό. Αυτό σημαίνει πως το συγκεκριμένο σύστημα εκπαίδευσης συνδυάζει την επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη και τα εργαστήρια με την αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα της Μαθητείας εξασφαλίζει την αποτελεσματική συσχέτιση των μαθητών με την ειδικότητα, την οποία έχουν επιλέξει, καθώς και την αφομοίωση των θεωρητικών γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας. Παράλληλα, η πρακτική άσκηση στο χώρο της ίδιας της επιχείρησης δημιουργεί τη βάση της εργασιακής κουλτούρας που της ταιριάζει. Επιπλέον η ενίσχυση της σημασίας του ηθικού συμβολαίου με τους εργαζομένους εναπόκειται στις επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό η αξιοποίηση του θεσμού της Μαθητείας από τις επιχειρήσεις αποτελεί τη βέλτιστη επένδυση για μια επιχείρηση στο μελλοντικό ανθρώπινο κεφάλαιο.

Συγκεκριμένα, οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η φοίτηση σε αυτές διαρκεί δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα). Υποψήφιοι για τις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ είναι νέοι και νέες μεταξύ 16 και 23 ετών, που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Α’ τάξη του Λυκείου. Η επιλογή γίνεται βάσει του βαθμού του τίτλου σπουδών που κατέχουν, κοινωνικών κριτηρίων (πολύτεκνοι, ορφανοί, εισοδηματικά κριτήρια), καθώς και της δυνατότητας  εξασφάλισης θέσης Πρακτικής Άσκησης με την ύπαρξη οικογενειακής επιχείρησης συναφούς με την ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου. Η αμειβόμενη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα σε επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με όρους που ορίζονται στο Συμφωνητικό Μαθητείας. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για τους πρακτικά ασκούμενους μαθητές.

Στις ΕΠΑ.Σ. κάθε χρόνο φοιτούν κατά μέσο όρο 10.000 μαθητέςπερίπου, ανάλογα με την ετήσια προκήρυξη.

Εξασφάλιση των μαθητών

Εκτός από την εκπαίδευση ο ΟΑΕΔ παρέχει διασφαλισμένο θεσμικό πλαίσιο για τα συμφωνητικά πρακτικής άσκησης μεταξύ εργοδότη και εκπαιδευόμενου, αμοιβή καθοριζόμενη στο 75% του κατώτερου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καθώς και πλήρη ιατροφαρμακευτική και συνταξιοδοτική κάλυψη για τον μαθητευόμενο.

Κίνητρο για τις επιχειρήσεις

Οι ΕΠΑ.Σ Μαθητείας αποτέλεσε επένδυση για τις επιχειρήσεις. Ο μαθητευόμενος εκπαιδεύεται και εξειδικεύεται στα αντικείμενα, που ενδιαφέρουν την επιχείρηση, σε συνεργασία με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς.

Τα αποτελέσματα

Πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα έδειξε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση που βασίζεται στο θεσμό της Μαθητείας φαίνεται να αποτελεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο στον αγώνα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η οποία αποτελεί σήμερα το κυριότερο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμη, η αποτελεσματικότητα του συστήματος Μαθητείας ως αρχική επαγγελματική κατάρτιση, σε σχέση με την ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, όπως προέκυψε από follow-up μελέτες του ΟΑΕΔ, απεικονίζεται στο ποσοστό των ασκούμενων μαθητών που επιτυγχάνει πρόσληψη μετά το πέρας των σπουδών. Το ποσοστό ανέρχεται στο 70%, ενώ για ορισμένες ειδικότητες είναι ακόμα υψηλότερο.

Επιχ. Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Δράση: Πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ, 296387 – 296389 - 296390
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχος: Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
Διάρκεια 1 Σεπτ. 2008 έως 30 Ιουν. 2014
Π/Υ: 55.145.000 €

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.