Avatar του edulll3

από

Καλλιεργώντας την Επιχειρηματικότητα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια

29/11/2015 στο Επιχειρηματικότητα, Ιστορίες Επιτυχίας, Φοιτητής

epedvm_logo

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 τέθηκε ως στόχος η «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας». Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η παρέμβαση σε όλα τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας με τη δημιουργία των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Οι Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) καλύπτουν τον ειδικό στόχο για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και την προώθηση επιχειρηματικών ιδεών των νέων εντός του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, προάγοντας την καλλιέργεια κουλτούρας επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην κοινότητα του Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2007-2013 (ΕΠΕΔΒΜ) ήρθαμε ενδεικτικά σε επαφή με τη ΜΚΕ του ΟΠΑ για να αναδείξουμε τους στόχους δημιουργίας μιας ΜΚΕ και στη συνέχεια στα αναπτυξιακά αποτελέσματα που προέκυψαν, εστιάζοντας στην ουσιαστική συμβολή της πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)», ως ενδεικτικής των δράσεων στο σύνολο της χώρας.

Τα πρώτα βήματα

Αφετηρία και βάση στην επίτευξη των στόχων της πράξης αποτέλεσε η εγκαθίδρυση της μονάδας με την καθοδήγηση των Επιστημονικών Υπευθύνων και τη σταθερή υποστήριξη της ηγεσίας του ΟΠΑ και η σύντομη και εμπρόθεσμη υλοποίηση όλων των προγραμματικών της δράσεων. Πολύ σημαντικό βήμα αποτέλεσε η εισαγωγή μαθημάτων επιχειρηματικού χαρακτήρα σε όλα τα τμήματα του ΟΠΑ αλλά και στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών: συνολικά στο ΟΠΑ διδάσκονται περισσότερα από 20 μαθήματα επιχειρηματικότητας. Σημαντική συμβολή στην πλαισίωση και ενίσχυση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης είχε και η ανάπτυξη και διάθεση μέσω των μαθημάτων αλλά και στην ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα επίκαιρου εκπαιδευτικού υλικού: σε συνεργασία με διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ, ερευνητές και επαγγελματίες αναπτύχθηκε σειρά 14 διδακτικών κεφαλαίων σε επίκαιρα θέματα επιχειρηματικότητας, 13 μελετών περίπτωσης και 4 προτύπων επιχειρηματικών σχεδίων. Ακόμη, η διεξαγωγή βιωματικών δράσεων εκπαίδευσης και δικτύωσης για τους φοιτητές του ΟΠΑ, όπως τα βιωματικά εργαστήρια ανάπτυξης επιχειρηματικής ιδέας, ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας συνέβαλλαν καίρια στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την σύνδεσή τους με την επιχειρηματική πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, η ομάδα της ΜοΚΕ επιδιώκει να ευαισθητοποιεί και να στηρίζει όλες τις δημιουργικές πρωτοβουλίες και τα καινοτόμα επιχειρηματικά εγχειρήματα  των φοιτητών με σκοπό τη δικτύωση τους με το επιχειρηματικό περιβάλλον. Βιωματικά εργαστήρια ανάπτυξης επιχειρηματικής ιδέας, διαδραστικά σεμινάρια, business games, ανάπτυξη και διάθεση επίκαιρου εκπαιδευτικού υλικού, καθοδήγηση από μέντορα και προσκεκλημένες ομιλίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των φοιτητών είναι μερικές από τις τεχνικές της συγκεκριμένης ΜΚΕ.

Απόδειξη της επιρροής της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στη ζωή του Πανεπιστημίου, είναι η εξέλιξη του Ομίλου Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε Φοιτητικό Σύλλογο Επιχειρηματικότητας. Ο Σύλλογος Επιχειρηματικότητας συντάχθηκε με τη στήριξη των φοιτητών που διακρίθηκαν στον 1ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ που διοργάνωσε η ΜΚΕ και η ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ.

Συνέργειες με πανεπιστημιακές δομές και υποστήριξη από το πανεπιστήμιο

Το επόμενο βήμα μετά την αναγνώριση της ΜΚΕ ως κόμβου ενημέρωσης του ΟΠΑ σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, ήταν η ανάπτυξη νέων καινοτόμων δράσεων και υπηρεσιών, όπως η διοργάνωση Ημέρας Καριέρας Startup, οι εκδηλώσεις δικτύωσης Meet-team-go και η διοργάνωση βιωματικών εργαστηρίων ανάπτυξης επιχειρηματικής ιδέας.  Η επιτυχία τους οφείλεται στη συνέργεια των δομών της ΜΚΕ με το σύνολο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) που επίσης συχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», δηλαδή με το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, καθώς και με άλλες μονάδες, όπως το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ (ACEin), το οποίο εκτιμάται ότι αποτελεί τη φυσική συνέχεια της ΜΚΕ.

Η εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας Startup» από τη ΜοΚΕ και τη ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ είχε ως σκοπό οι φοιτητές να κατανοήσουν τη διαδικασία εκκίνησης και τον τρόπο διαχείρισης μιας επιχείρησης από τα πρώιμα στάδια της. Με τη διοργάνωση αυτή το ΟΠΑ πέτυχε ουσιαστική σύνδεση της πανεπιστημιακής με την επιχειρηματική κοινότητα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τα εργαλεία που είχε στη διάθεσή του: η εκδήλωση έφερε σε επαφή μέλη αναγνωρισμένων startups που αναζητούσαν προσωπικό, με τους φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ που έψαχναν για πρακτική άσκηση ή ευκαιρία απασχόλησης σε αντίστοιχη θέση. Έτσι, μέσα από τις «Ημέρες Καριέρας Startup»  δημιουργήθηκαν ευκαιρίες συνεργασίας με νεοφυείς επιχειρήσεις για επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και εμπειρία σε μια νεοφυή (start-up) επιχείρηση. Με την καινοτόμο αυτή δράση καλύπτεται σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης, προσφέροντας σημαντική εμπειρία ή/και εργασία στους φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ αλλά και ενισχύοντας τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις με αξιόλογο δυναμικό.

Αξιόλογη συνέργεια συνιστά και η συστηματική διοργάνωση του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ από τη ΜοΚΕ και τη ΔΑΣΤΑ του ΟΠΑ. Ο Διαγωνισμός κατάφερε να εδραιωθεί ως θεσμός στο πανεπιστήμιο, με σταθερή ετήσια συμμετοχή 90 (κατά μέσο όρο) φοιτητών και νέων αποφοίτων με επιχειρηματικά σχέδια και η εθελοντική υποστήριξη από συνεργάτες του ΟΠΑ στο ρόλο των ειδικών εμπειρογνωμόνων/μεντόρων. Το πανεπιστήμιο επέλεξε να υποστηρίξει έμπρακτα τη νέα επιχειρηματικότητα με την χορήγηση συνολικού ποσού 15.000 ευρώ ετησίως στις ομάδες που διακρίνονται στον διαγωνισμό και προχωρούν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ως επιστέγασμα της δέσμευσής του στην υποστήριξη της δομής, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει εντάξει τη ΜοΚΕ ΟΠΑ στο νέο του οργανόγραμμα, κρίνοντας απαραίτητη την ένταξη των υπηρεσιών της στο σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στην κοινότητά του.

Δράσεις με εξωστρέφεια

Παράλληλα, με τις κατάλληλες συνέργειες και με εξωτερικούς φορείς, δημιουργήθησε σειρά ευκαιριών και υπηρεσιών: για παράδειγμα, δόθηκε η δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν σεμινάρια που διεξήγαγε το Impact Hub Athens για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Social Impact Award (S.I.A). Νικητές αναδείχθηκαν φοιτητές ομάδας του ΟΠΑ, κερδίζοντας υποτροφία του Ιδρύματος Αγγελόπουλου. Επιπλέον, η ΜΚΕ συνεργάστηκε και με το MBA International του ΟΠΑ, που λειτουργεί για περισσότερα από 10 χρόνια την κατεύθυνση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Η σειρά συζητήσεων «The Spirit of Entrepreneurship» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Konrad Adenauer της Αθήνας και τη ΜοΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέδειξε ιστορίες επιτυχίας και εμπειρίες νέων επιχειρηματιών από αναπτυσσόμενους τομείς. Η συνεργασία με διεθνείς φορείς, όπως το γερμανικό πανεπιστήμιο του Koblenz Landau (Zifet Academy) προσέθεσε μία ακόμη πολύτιμη διάσταση στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, ενισχύοντας την έκθεση στη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας σε διεθνές επίπεδο. Στενά συνεργάστηκε επίσης με την Αμερικανική Πρεσβεία, το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος για τους μέντορες των εκδηλώσεων, με τον Δήμο Αθηναίων μέσω του ACEin, καθώς και με περισσότερες από 210 αναγνωρισμένες επιχειρήσεις, ανάμεσά τους η Warply, η TravelPlanet24 και η Fereikos. Τέλος, ομάδες με καινοτόμες ιδέες που συστάθηκαν μέσω της ΜΚΕ του ΟΠΑ συμμετείχαν και διακρίθηκαν στο διαγωνισμό του Innovathens.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης η συμμετοχή του ΟΠΑ στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας ως Εθνικού Πρωταθλητή στον τομέα της «Προώθησης της Επιχειρηματικότητας», καθώς και η συμβολή της ΜοΚΕ στη σημαντική ανάδειξή του ΟΠΑ στο παγκόσμια αναγνωρισμένο μοντέλο Αριστείας EFQM, ως το πρώτο ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο που έλαβε Ευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείας.

Μερικά συμπεράσματα

Η ομαδική προσπάθεια των δομών και η επίτευξη συνεργειών πολλαπλασίασαν τα αποτελέσματα θεμελιώνοντας την επιχειρηματική κουλτούρα στο ΟΠΑ. Με άλλα λόγια, η ΜΚΕ πλέον θεωρείται οργανικό μέλος του Πανεπιστημίου και η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του αποτελεί σαφές αίτημα και επιδίωξη των επωφελουμένων του αλλά και του ίδιου του φορέα. Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσέφερε, λόγω των αναγκών, μεγαλύτερο έργο από το προδιαγεγραμμένο, καλύπτοντας, ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών. Σε αυτό συνέβαλλε η συλλογική προσπάθεια όλων των δομών και η σαφής υποστήριξη από την ηγεσία του Πανεπιστημίου, η διάθεση για γνώση που εκδηλώθηκε από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και  η πλήρης απορρόφηση της χρηματοδότησης του Προγράμματος.

Επιχ. Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Δράση: Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) (Α.Π. 4, 5, 6)
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχος: Όλα τα Ανώτατα Ιδρύματα Εκπαίδευσης της χώρας
Διάρκεια 01-Σεπ-10 έως 31-Οκτ-15
Π/Υ: 10.728.598,23 € 

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.